Regulamin » bitmails.info

Regulamin

§1. Dane programu.

E-mail admina: biuro(małpa)ads-center.net

§2. Definicje pojęć.

'program' - program BitMails.info
'użytkownik' - uczestnik programu
'konto' - konto rozliczeniowe uczestnika
'admin/administracja' - admin oraz właściciel programu

§3. Informacje ogólne.

1. Do programu moze zapisać się każdy kto spełnia poniższe warunki:
a) ma ukończoych 13 lat.
b) wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkiego rodzaju maili reklamowych oraz odwiedzania stron reklamodawców
2. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego należy podać dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym.
3. Podanie danych niepełnych bądź niezgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane jako oszustwo.
4. Z 1 domowstwa moze być założone wyłącznie jedno konto.
5. Wszystkie zarobki podane w programie wyrażone są w Wirtualnych Złotówkach (WZŁ) zbieranych na koncie BitMails.info.
Aby wypłacić zarobki należy uzbierać minimum 30 zł.
a) BitMails.info nie stosuje żadnego przelicznika wypłaty. Wszystkie zarobione pieniądze zachowują swoją wartość bez przeliczania.
b) BitMails.info zastrzega sobie prawo do chwilowego wyłączenia którejś z opcji wypłat z powodu braku środków na danym rachunku. Jednocześnie prowadząc nieprzerwanie wypłaty z innych rachunków.
c) swoje zarobki w programie może przeznaczyć na: - zakup reklamy
6. Wszystkie płatności do programu odbywają się w walucie Dolar Amerykański (USD) oraz Polski złoty (PLN).
a) Za przyjmowanie płatności w (PLN) odpowiedzialny jest zewnętrzny usługodawca Ads-Center.net
7. Uczestnik, który zdecyduje się odsprzedać swoje konto musi kolejno spełnić poniższe warunki:
a) poinformować o tym fakcie administracje programu i oczekiwać na jej zgode
b) wystawić aukcję na ogólnodostępnej stronie (np. forum, serwis aukcyjny itd.)
c) zaznaczyć w aukcji, że zarobki na koncie są tylko wirtualne.
d) po uzyskaniu zgody i wystawieniu auckji przesłać administracji link do niej
e) po zakończeniu aukcji użytkownik jest zobowiązany w ciągu 5 dni do zapłacenia 10 % wartości odsprzedanego konta, lecz kwota ta nie może być mniejsza niż 1,5zł(PLN)/0,5$(USD)
8. Dane w formularzu rejestracyjnym dotyczące kont: paypal, polskie banki - są przechowywane wyłącznie w celu rozliczeń z użytkownikami i nie są podawane innym podmiotom gospodarczy.
a) Wypłaty na konta podane w punkcie 8. §3. dotyczą jedynie wypłat z konkursów w których zaznaczono wypłaty na konta bankowe, chyba że regulamin konkursu stanowi inaczej.

§4. Statusy VIP, prawa i obowiązki uczestnika.

1. Każdy uczestnik programu podczas rejestracji otrzymuje status zwykłego uczestnika i ma prawo do wykupienia premiowanego członkowstwa.
2. Status przydzielany jest na 12 miesięcy.
3. Uczestnik ma prawo:
a) w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programanie i skasować swoje konto wraz z wszystkimi danymi.
b) brać udział w konkursach i QUIZ-ach organizowanych przez program
c) wziąć urlop maksymalnie na 30 dni.
d) swoje zarobki w programie może przeznaczyć na:- zakup reklamy
4. Uczestnik ma obowiązek:
a) dbać o swoje konto, a przedewszystkim nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim.
b) odbierać maile reklamowe
c) odwiedzać strony reklamodawów
d) znać treść regulaminu oraz osobnych regulaminów poszczególnych konkursów oraz ich przestrzegać
e) utrzymywać dobre imię programu
f) być uczestnikiem aktywnym

§5. Zarobki i premie.

1. Za zapis do programu uczestnik otrzymuje 1,5zł(WZŁ).
2. Uczestnik ma prawo do polecania programu innym i z tego tytułu otrzymuje prowizje w wysokości 10 % zarobków poleconego na pierwszym poziomie, 5% na drugim poziomie, 2% na trzecim poziomie oraz 1% na czwartym poziomie.
3. Aby uczestnik otrzymywał prowizje omówione w punkcie §5.2 musi logować się conajmniej raz na miesiąc oraz posiadać conajmniej 15% aktywności.
4. Uczestnik dostaje jednorazową premię w wysokości 0,20zł(WZŁ) za każdą poleconą przez siebie osobę.

§6. Wypłaty.

1. Uczestnik chcący zamienić swoje środki na prawdziwe pieniądze może to uczynić po zgromadzeniu minimum 30zł(WZŁ).
2. Wypłaty są realizowane na konta PayPal oraz PL Bank.
a). Każda wypłata gotówkowa obciążona jest prowizją 1,5 zł, koszty bankowe.
3. Serwis BitMails.info zastrzega sobie możliwość wypłacenia wypłaty w termin 30 dni od daty zamówienia wypłaty.
a). W przypadku przekroczenia terminu 30 dni, serwis wypłaci część z wybranej nagrody w postaci 5 zł. Działanie takie ma na celu zmniejszenie kolejki oczekujących.

§6. Kary i bany.

1. Konto w programie można stracić za:
a) sprzedaż konta niezgodna z regulaminem
b) posiadanie więcej niż 1 konta
c) próba oszukania programu i jego użytkowników
d) działanie na niekorzyść programu i jego uczestników
e) rozsyłanie spamu (§8.)
f) publiczne oczernianie programu lub administacji np. na forum
g) wyrażanie się w sposób wulgarny i nieetyczny w stosunku do admina oraz uczestników programu
h) nieaktywność większą niż 60 dni

§7. SPAM.

1. Całkowity zakaz promowania swojego linku polecającego do osób nieznanych (dot. także bannerów).
2. Przy wykryciu tej formy reklamy uczestnik traci wszystkie swoje zgromadzone środki oraz zostają anulowane wszystkie zarządane wypłaty.
3. Zakaz umieszczanie swojego linka dotyczy:
a) grup dyskusyjnych
b) rozsyłania poczty do osób nieznajomych i tych którzy sobie tego nie życzą
c) rozsyłania linku na forach dyskusyjnych za pomocą PW (Prywatnej Wiadomości) do osób nieznanych

§8. Polityka prywatności .

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z późn. zm.), wszystkie dane osobowe zebrane przez program BitMails.info będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną na e-mail podany podczas rejesracji.

Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz wyraża zgodę na otrzymywanie maili reklamowych.

Wszystkie podane przez uczestników programu dane są przechowywane przez program BitMails.info i nie będą one udostępniane firmom i osobom trzecim do jakichkolwiek celów, w tym marketingowych.

Tylko program BitMails.info ma prawo do rozsylania maili reklamowych do uczestników zarejestrowanych w programie.
Maile rozsyłane przez serwis Bitmails.info mogą zawierać treści handlowe innych podmiotów gospodarczych.

§9. Postanowienia końcowe.


1. Wszystkie znaki towarowe zamieszczone w programie BitMails.info są zastrzeżone przez swoich właścicieli. Nazwy produktów, znaki firmowe, symbole handlowe, nazwy handlowe, slogany są własnością odpowiednich firm i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.
2. Program BitMails.info zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy programem, a uczestnikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu, zaś jeżeli będzie to niemożliwe, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Wrocławiu, właściwy dla siedziby właściciela programu.
4. Rejestrując się w programie BitMails.info uczestnik akceptuje warunki powyższego regulaminu oraz podległych regulaminów konkursowych.
5. Uczestnik, który nie wyraża zgody na regulamin nie może posiadać konta w programie BitMails.info.
6. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem programu BitMails.info i go przestrzegać.
7. Każdy użytkownik który zarejestrował się w serwisie Bitmails.info i nie akceptuje regulaminu musi niezwłocznie skasować swoje kontu użytkownika.
a) roszczenia z tytułu nieakceptowania regulaminu serwisu Bitmails.info nie będą przez nas rozpatrywane.
b) wszelkie oskarżenia oraz pomówienia pod adresem serwisu Bitmails.info pociągną za sobą kary umowne regulowane w §6. Kary i bany oraz w szczególnych przypadkach sądownie.

(Regulamin jest ważny od 05 kwietnia 2009 r.)